Missie en Visie ENT

Missie Echo Netwerk Twente

Het Echo Netwerk Twente in de huidige vorm is een open netwerk van in Twente werkzame fysiotherapeuten die een opleiding MSU met succes hebben gevolgd. Gezamenlijk doel van het netwerk is het verbreden en onderhouden van bestaande kennis en kunde d.m.v. een theoretisch deel met bespreken van pathologie en casuïstiek en een praktisch gedeelte waarbij bestaande en nieuwe technieken worden gedemonstreerd en geoefend. Tevens moet als doel van het netwerk genoemd worden het verkrijgen van een volledige geografische dekking van MSU geregistreerde Fysiotherapeuten m.b.t. Twente.

In de afgelopen jaren is het aantal Fysiotherapeuten die een opleiding MSU hebben gevolgd toegenomen en daarmede, aangezien ENT een open netwerk is, ook het aantal leden dat lid is geworden van ENT.
Voordeel is dat aan het doel van een geografische dekking vrijwel is voldaan, nadeel kan zijn dat niet altijd aan de benodigde kwaliteit wordt voldaan en een groter deel van de deelnemers een minder actieve rol zal gaan vertolken, opgaand in de massa.
Een nieuw doel zal derhalve zijn om een andere structuur binnen het ENT aan te brengen om een toename van nieuwe leden te kaderen of zelfs uit te sluiten,  een actieve bewaking van de kwaliteit uit te voeren om te komen tot uniform, geprotocolleerd en transparant handelen en de leden actief te laten deelnemen aan het ENT.
Het netwerk kan daarbij een actieve rol vervullen,  waarbij een actieve deelname van de leden onontbeerlijk zal zijn.

Het Echo Netwerk Twente heeft samenwerkingsverbanden met Echo Netwerk Brabant, Schoudernetwerk Twente en Dynamic, meer toenadering moet worden gezocht naar samenwerkingsverbanden met de eerste- en tweede lijn zorgprofessionals.

Visie  Echo Netwerk Twente

Over 5 jaar:

 • Het ENT fungeert als een regionaal netwerk met 4 keer per jaar een bijeenkomst om
  theoretisch en praktisch handelen te verbeteren en onderhouden.
 • Verbetering van beheer en lay out van de website en actieve deelname aan en gebruik van social media.
 • Is er een actieve deelname van de leden d.m.v. instellen van commissies met deeltaken  m.b.t. verbeteren structuur ENT, voorbereiding en uitvoering van een inhoudelijke taak en studie gerichte taken.
 • Is er sprake van een kwalitatieve verbetering van de binnen het netwerk werkzame fysiotherapeuten in kennis, pathologie en vaardigheid met als gevolg  een verbeterde profilering en positionering , uiteindelijk leidend tot een geaccepteerde positie zowel qua kwaliteit als in tarief.
 • Is er sprake van een uniforme manier van onderzoek, protocollering en verslaglegging.

Statuten en huishoudelijk reglement

Algemene zaken

 • Het netwerk draagt de naam Echo Netwerk Twente (ENT). Het ENT heeft als doel het optimaliseren en verbeteren van het MSU onderzoek binnen de fysiotherapeutische zorg.
 • Het netwerk realiseert een stimulerende en enthousiasmerende omgeving waarin een continue overdracht van kennis, vaardigheden, inzicht en attitude plaatsvindt.
 • Fysiotherapeuten die voldoen aan de criteria voor deelname* kunnen toetreden als lid van het ENT. De criteria tot toetreding zijn beschreven en staan op de website van het ENT.
 • Het ENT lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap en eindigt indien een lid dat schriftelijk meldt bij het bestuur (schriftelijk: via email naar de secretaris-penningmeester). Ook kan het ENT bestuur het lidmaatschap beëindigen indien een lid niet voldoet aan de gemaakte afspraken.
 • Naast reguliere leden die fysiotherapeut zijn, kent het ENT ook buitengewone leden (niet fysiotherapeuten). Buitengewone leden zijn lid van het ENT en hebben toegang tot de bijeenkomsten. Buitengewone leden kunnen worden voorgedragen door het bestuur van het ENT.
 • Buitengewone leden dragen bij aan het optimaal functioneren van het ENT. Omdat zij niet aan de rechten & plichten van de reguliere leden hoeven te voldoen, zijn zij vrijgesteld van de jaarlijkse contributie.
 • Het boekjaar van het netwerk loopt synchroon met de kalenderjaren; van 01-01 tot en met 31-12 van dat jaar.
 • Het huishoudelijk reglement kent een dynamisch karakter en wordt aangepast naar aanleiding van beslissingen van de algemene ledenvergadering.

Bestuurszaken

 • Het ENT bestuur bestaat uit minimaal 4 leden: de voorzitter, de secretaris, penningmeester en het bestuurslid Inhoudelijke zaken.
 • Het bestuur is verantwoording verplicht aan de algemene ledenvergadering; tijdens die vergadering wordt wel of geen toestemming gerealiseerd voor beslissingen van het bestuur.
 • Het bestuur beslist over het ledenbestand zowel over de toelating als ook de opzegging van het lidmaatschap. Ook deze beslissingen dienen aan de algemene ledenvergadering te worden medegedeeld.
 • De 4 bestuursleden kennen een rooster van aftreden. De zittingsduur bedraagt drie jaar en een bestuurslid kan eenmaal herkozen worden.
 • De besluiten van het bestuur worden bekend gemaakt op een viertal algemene ledenvergaderingen en dienen aan de aanwezige leden op die vergadering te worden medegedeeld.
 • De secretaris zorgt voor een algemeen jaarverslag met een verantwoording naar de leden over algemene zaken van het afgelopen jaar.
 • De penningmeester zorgt voor een financieel jaarverslag met een verantwoording naar de leden van de financiële baten en kosten van het afgelopen verenigingsjaar.
 • De frequentie van de bestuursvergaderingen bedraagt in het algemeen vier keer per jaar; zo nodig wordt de vergaderfrequentie verhoogd.
 • Indien gewenst kan het ENT bestuur het aantal bestuursleden en het aantal werkgroepen, alsmede de samenstelling wijzigen.

Functioneren Netwerk (inclusief besluiten)

 • De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen het ENT.
 • De algemene ledenvergadering vindt in principe vier keer per jaar plaats; voorafgaand aan een inhoudelijke bijeenkomst.
 • De voorzitter leidt de bijeenkomst en presenteert het beleid van het bestuur en vraagt zo nodig om toestemming voor de beoogde bestuursmaatregelen.
 • Ieder aanwezig lid heeft stemrecht; per lid één stem.
 • Stemmen geschiedt in principe mondeling; als het gaat om personen kan het bestuur bepalen dat de stemming schriftelijk plaatsvindt.
 • Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; dat betekent meer dan 50% van de aanwezige ENT leden.
 • Het bestuur is verplicht een extra ledenvergadering bijeen te roepen indien tenminste 1 /10 van de leden daar schriftelijk om verzoekt. De maximale termijn daarvoor betreft 1 maand.
 • Het netwerk kan worden ontbonden door de algemene ledenvergadering. Na vereffening van de kosten worden de revenuen van het netwerk gelijkelijk verdeeld onder de leden.

Rechten en plichten deelnemers Echo Netwerk Twente

Rechten

 • Het lid gebruikt de netwerk activiteiten om vakinhoudelijk up to date te blijven voor wat betreft kennis, inzicht, vaardigheid en attitude.
 • Het lid gebruikt het netwerk, de website en de bijeenkomsten om het praktisch functioneren te optimaliseren.
 • Het netwerk lid kan het ENT lidmaatschap gebruiken om het functioneren als fysiotherapeut te positioneren en profileren.

Plichten

 • Het netwerklid voldoet aan de beschreven criteria voor toetreding.
 • Het netwerklid voldoet aan de jaarlijks afgesproken contributie van € 50,-.
 • Het netwerklid committeert zich aan het afgesproken beleid van het netwerk (te denken valt aan het gebruiken van afgesproken onderzoeksprotocollen, het volgen van een gemeenschappelijk afgesproken cursus, het gebruiken van afgesproken verslagleggingsformulieren).
 • Het lid toont een actieve inbreng bij activiteiten van het netwerk: deelname aan drie van deze vier/vier van deze vijf jaarlijks geplande activiteiten.
 • Het netwerklid dient bij toerbeurt verplicht deel te nemen aan een werkgroep of een bestuursfunctie bekleden.
 • Niet voldoen aan deze voorwaarden / plichten betekent dat het bestuur kan besluiten het lidmaatschap op te heffen.
 • In situaties van overmacht kan het lid verzoeken om een tijdelijke ontheffing voor het voldoen aan de voorwaarden / plichten.

Profielen netwerkfuncties

Profiel voorzitter

 • De voorzitter geldt als het boegbeeld van het ENT.
 • De voorzitter speelt een leidende rol in het voorbereiden van de vergaderingen. Samen met de andere bestuursleden bepaalt de voorzitter de agenda.
 • De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten.
 • De voorzitter zorgt zo goed mogelijk voor het bewaken van de missie, visie en strategie van het netwerk.
 • De voorzitter treedt in contact met relevante andere organisaties en personen.
 • Het aantal bestuursvergaderingen bedraagt vier per jaar.Profiel secretaris
 • De secretaris is verantwoordelijk voor de update van de ledenlijsten.
 • De secretaris ontvangt de ingekomen stukken en brengt die in bij de vergadering.
 • De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen en het versturen hiervan.

Profiel penningmeester

 • De penningmeester is verantwoordelijk voor het binnenkomen van de jaarlijkse contributie en het voldoen van netwerk uitgaven.
 • Per boekjaar realiseert de penningmeester een kosten – baten overzicht. Die cijfers worden tijdens een algemene leden vergadering gepresenteerd. Indien nodig kan het bestuur verzoeken dat deze cijfers worden gecontroleerd.

Profiel bestuurslid Inhoudelijke zaken

 • Dit bestuurslid zorgt voor de samenwerking met een kennisinstituut.
 • Dit bestuurslid houdt belangrijke vakinhoudelijke aspecten bij en beoordeelt deze op relevantie en kan deze voordragen aan de bijeenkomst.

* Criteria tot toelating

 • Afgeronde, door het KNGF geaccrediteerde meerdaagse basisopleiding Echografie, waarbij de extremiteiten in zijn totaliteit zijn behandeld, examen behaald. Bij twijfel besluit het bestuur.
 • Werkend in Twente in fysiotherapiepraktijk / ziekenhuis.
 • Het schrijven van een motivational paper waarop het bestuur een beslissing maakt.
 • Bereid om bestuursfunctie afwisselend te bekleden.
 • Bereid tot actieve deelname en accepteren dat, indien naar oordeel van de ledenvergadering op voordracht van het bestuur dit onvoldoende het geval is, dat uitsluiting volgt.
 • Bereid tot participeren in een onderzoek van een lid van het Netwerk.
 • Bereid tot het delen van pathologie uit eigen praktijk in de vorm van een presentatie.
 • Bereid tot het bijwonen van 75% van de bijeenkomsten.
 • Bereid tot het participeren in werkgroepen.
 • Bereid tot het bestuderen en becommentariëren van literatuur.